หน้าหลัก บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์/พันธกิจ โครงสร้าง/อัตรากำลัง ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

 

เมนู
 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด
แผนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลพื้นที่ถือครองด้านการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ KM
วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลสถิติการปลูกพืช
การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
รายงานประจำปี 2554
แผนงาน / โครงการ
ระบบเตือนภัย
ประกวดราคา/สอบราคา / รับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
 
เว็บไซต์

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปี 56 (งบพัฒนาจังหวัด)ณ อำเภอสิรินธร ในวันที่ 26 - 27 มกราคม ซึ่งมีจำนวนเกษตรกรเข้าอบรมรุ่นละ 300 คน
โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตมันสำปะหลัง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา และการเตรียมพร้อมภาคการเกษตรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายอาคม ศรีประภาพงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 มกราคม 2556

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผลต้อนรับคณะกรรมการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแดง ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ในวันที 17 มกราคม 2556

 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 

   
   
   
   
   
   
 

 

>>> ข่าวย้อนหลัง
 
aaa
aaa  
aaa  
   
 
สถิติผู้เข้าชม